Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Số 2

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của các cá nhân muốn biết nội dung lý lịch của mình. 

Nội dung phiếu lý lịch tư pháp số 2 

  • Thông tin cá nhân của người được cấp lý lịch tư pháp như: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số CMND hoặc Passport ID, họ tên cha, mẹ, vợ chồng…
  • Thông tin tình trạng án tích:
    • Các trường hợp không bị kết án thì ghi là “không có án tích”
    • Các trường hợp đã bị kết án thì phải ghi rõ án tích đã được xóa hoặc chưa được xóa. Ngày tháng năm tuyên án, số bản án, Tòa án đã tuyên án, tội danh, hình phạt được áp dụng, các điều khoản được áp dụng đối với bản án…
    • Các trường hợp bị kết án bằng nhiều bản án khác nhau thì thông tin về án tích phải ghi đúng theo thứ tự thời gian
  • Các thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cơ sở pháp lý: Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp 2009

Người cần xin phiếu Lý lịch tư pháp gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi mình đăng ký tạm trú hoặc thường trú. Các cơ quan tiến hành tố tụng và gửi văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp tới Sở tư pháp theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Luật lý lịch tư pháp năm 2009. 

Trong trường hợp không có địa chỉ cư trú rõ ràng hoặc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam thì cần gửi văn bản yêu cầu tới Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Khoản 1 Điều 43 Luật lý lịch tư pháp năm 2009 quy định về các thông tin cá nhân cần có trên phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Đối với các trường hợp khẩn cấp, cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cá nhân có thẩm quyền có thể yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc các hình thức khác. Văn bản yêu cầu được cấp Phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức này sau 02 ngày làm việc, kể từ khi gửi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Mọi thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp 2009. Đối với trường hợp này, cá nhân không được ủy quyền cho người khác xin phiếu lý lịch tư pháp số 2.