Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Có Thời Hạn Sử Dụng Không?

Phiếu lý lịch tư pháp có giá trị chứng minh một cá nhân có hay không có án tích. Tuy nhiên, nhiều người, kể cả cơ quan cấp quản lý nhà nước tại địa phương vẫn thường thắc mắc Phiếu lý lịch tư pháp có thời hạn sử dụng không? Thời hạn trong bao lâu kể từ ngày được cấp? 

Thời hạn sử dụng lý lịch tư pháp không được quy định trong Luật lý lịch tư pháp năm 2009 và trong các văn bản liên quan, hướng dẫn thi hành Luật. Nhưng tùy theo tính chất, lĩnh vực công việc yêu cầu mà Phiếu lý lịch tư pháp sẽ có thời hạn sử dụng khác nhau tại các văn bản pháp luật khác nhau.

Xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Các trường hợp Phiếu lý lịch được quy định thời hạn sử dụng

  • Luật Quốc tịch năm 2008 tại điều 20, 24, 28 quy định trong thành phần hồ sơ nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam phải có Phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 90 ngày tính đến thời gian nộp hồ sơ.
  • Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 tại điều 5 quy định về Luật nuôi con nuôi quy định Phiếu lý lịch tư pháp của người nhận con nuôi trong nước có giá trị sử dụng được cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã/ phường. Phiếu lý lịch tư pháp của người nhận con nuôi nước ngoài có giá trị sử dụng được cấp không quá 12 tháng. Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài có giá trị sử dụng được cấp không quá 6 tháng.
  • Luật công chứng năm 2014 tại khoản 2 điều 12 quy định bổ nhiệm công chứng viên phải có Phiếu lý lịch tư pháp.
  • Luật Tố tụng hình sự 2003, thời hạn để các cơ quan điều tra, truy tố, chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là 3 tháng 20 ngày.

Trên thực tế, không thể xác định Phiếu lịch tư pháp có thời hạn sử trọng trong bao lâu mà tùy theo từng trường hợp cụ thể có sử dụng đến Phiếu lý lịch tư pháp sẽ có thời gian quy định riêng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp quy định thời hạn sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp vẫn còn chưa rõ, chẳng hạn như trong gian đoạn điều tra, truy tố, xét xử một cá nhân đã từng có án tích trước đó hay không chưa quy định thời gian tối thiểu. Như vậy, không thể xác định được trong thời gian được cấp Phiếu lý lịch tư pháp còn hiệu lực, cá nhân có phát sinh thêm án tích hay không. 

Để áp dụng chính xác và thống nhất, rất cần Luật lý lịch tư pháp bổ sung thêm một số quy định cụ thể trong từng trường hợp, những quy định về thời hạn sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp cho phù hợp với quy trình tố tụng của Luật Tố tụng hình sự và cần đơn giản hóa hồ sơ yêu cầu về cấp Phiếu lý lịch tư pháp.