Từ ngày 01/02/2017, Nghị định số 07/2017/NĐ-CP của chính phủ được áp dụng đối với các trường hợp được cấp Visa điện tử cho người nước ngoài. Theo đó, trình tự, thủ tục thực hiện cấp Visa điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được thực hiện bằng hình thức online – trực tuyến.