Hướng Dẫn Xin Công Văn Chấp Thuận Sử Lao Động Nước Ngoài Xin Cấp Giấy Phép Lao Động

Trước khi tuyển dụng lao động người nước ngoài vào làm việc, doanh nghiệp (người sử dụng lao động) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.

Người sử dụng lao động cần làm theo hướng dẫn dưới đây có được công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài trước khi làm giấy phép lao động để người nước ngoài có thể làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động nộp trực tiếp cho Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội hoặc Ban Quản Lý các KCN để được xét duyệt

Xin công văn chấp thuận sử dụng lao động có 2 trường hợp

Trường hợp thứ nhất

Đối với Doanh nghiệp chưa từng được đăng ký và nhận được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài. Lập báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động có nội dung như sau:

  • Thông tin công ty (tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất,…)
  • Thông tin xin tuyển dụng ( vị trí công việc, số lượng, kinh nghiệm làm việc, mức lương, địa điểm làm việc, thời gian làm việc,..)

Trường hợp thứ 2

Đối với Doanh nghiệp đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Lập báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài có nội dung như sau:

  • Thông tin công ty (tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất,…)
  • Vị trí công việc, số lượng đã được chấp thuận
  • Vị trí công việc đã được sử dụng
  • Thông tin xin tuyển dụng bổ sung (vị trí công việc, số lượng, kinh nghiệm làm việc, mức lương, địa điểm làm việc, thời gian làm việc,..)
  • Lý do tuyển dụng lao động người nước ngoài

Nơi nộp hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất Tỉnh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo sử dụng lao động nước ngoài hợp lệ