Mẫu Đơn NA8, Biểu Mẫu Tờ Khai Đề Nghị Xin Cấp Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam

Mẫu Đơn NA8 - Biểu Mẫu Tờ Khai Đề Nghị Xin Cấp Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam được ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015.

Cá nhân là công dân Việt Nam sử dụng biểu mẫu này để bảo lãnh cho người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú, xin cấp thẻ tạm trú chủ đầu tư cho doanh nghiệp và tổ chức hoạt động tại Việt Nam.

Mẫu Đơn NA8 - Biểu Mẫu Tờ Khai Đề Nghị Xin Cấp Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam

Mọi công dân và tổ chức cần khai đầy đủ và chính xác mọi thông tin trước khi nộp cho Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam